RODO / GDPR

1 – PL

Obowiązek informacyjny LASTRIK sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Słowiańskiej 11F (zwaną dalej LASTRIK), e-mail: info@lastrik.com ;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu zawarcia i wykonywania umowy i ewentualnego dochodzenia przez LASTRIK od Pani/Pana praw. Przetwarzanie jest więc niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. dochodzenia praw (w tym roszczeń), ich obrony przez administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia);

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, obsługi serwisowej po-serwisowej i reklamacyjnej, dochodzenia przez administratora danych jego praw, ich obrony;

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty handlowej i/lub zawarcia i wykonania umowy. Tym samym jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

 

Obowiązek informacyjny Mailing LASTRIK sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Słowiańskiej 11F (zwaną dalej LASTRIK); e-mail: info@lastrik.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów: bieżące przedstawianie ofert, nowości produktowe itp … ( art. 6 ust 1 pkt a);

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (*wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprzedaży;

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wyboru najlepiej dostosowanej oferty na podstawie wcześniejszych zamówień, kontaktów telefonicznych, bądź też zebranych adresów e-mail ze strony firmowej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie forma kontaktu poprzez kanał elektroniczny: e-mail

______________________________________________________________________

2-FR

Obligation d’information LASTRIK SARL

Conformément a l’art. 13 de la loi 1 et 2 DU règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 je vous informe que :

1. l’administratuer de vos données personnelles est FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. Z o.o. avec son siège social à Koszalin rue Słowiańska 11F (ci-après dénommé LASTRIK);

2. Vos données personnelles seront traitées avant tout aux fins de conclure et exécuter le contrat et faire valoir vos droits par LASTRIK.
Le traitement de données est donc nécessaire pour l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie (article 6 de la loi 1 point b du règlement) et uax fins résultant des intérets légitimes poursuivis par le responsable du traitement, c’est-à-dire faire valoir des droits (ci-inclus des prétentios), laeur portection par l’administrateur des
données (article 6 de la loi 1 point f du règlement) ;

3. Vos données personellles seront conservées pendant une période indispensable à la réalisation du contrat de vente, support de service, après service et au traitement des plaintes, et pour faire valoir ses droits par l’administrateur de données, et leur protection ;

4. vous avez le droit d’accéder à vos données et le droit de rectifier, supprimer, limiter le traitement, le droit de transférer des données, le droit de soulever des objections, le droit der retirer le consentement à tout moment sans affecter la légalité du traitement( * si le traiement se passe sur la base du consentement), qui a été faite sur la base du consementent avant son retrait ;

5. vous avez le droit de porter plainte auprès du GIODO lorsque vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant enfreint les dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 ;

6. saisir vos données personnelles par vous est condition pour présenter une offre commerciale et/ou pour la conclusion et exécution du contrat. Vous étes donc obligé de les fournir et la conséquence de ne pas fournir de données perosnnelles sera l’impossibilité de conclure er exécuter le contrat de vente.

______________________________________________________________________

3 – DE

Datenschutz-Grundverordnung LASTRIK Sp. z o.o.

Gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 über die EU-Datenschutzgrundverordnung vom 27. April 2016 teile ich Ihnen Folgendes mit:

1. FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. z o.o. mit Sitz in Koszalin, ul. Słowiańska 11F (nachstehend: LASTRIK genannt). e-mail: info@lastrik.com ist Administrator Ihrer personenbezogenen Daten.

2. Ihre personenbezogenen Daten werden unter anderem zum Zweck der Vertragsschließung und -Ausführung sowie der etwaigen Geltendmachung der Rechte von Ihnen durch LASTRIK verarbeitet. Die Verarbeitung ist somit zur Vertragsausführung notwendig, dessen Partei eine Person ist, deren Daten Sie betreffen (Art.1. Abs.1, Ziffer b der Verordnung) sowie aus rechtlich begründeten Anliegen hervorgehenden Zwecken, die vom Datenadministrator ausgeführt werden, das heißt Geltendmachung von Rechten ( darin Ansprüchen), derer Schutz des Datenadministrators (Art. 6, Abs. 1 Ziffer f der Verordnung);

3. Ihre personenbezogenen Daten werden in dem zur Ausführung des Kaufvertrags, der Serviceleistung während und außerhalb der Garantiezeit sowie Reklamationsleistung und zur Geltendmachung der Rechte vom Datenadministrator notwendigen Zeitraum aufbewahrt;

4. Sie haben das Recht, zu Inhalten Ihrer Daten den Zugang zu haben, das Recht auf derer Richtigstellung, Löschung, Verarbeitungseinschränkung, Datenübertragung, Widerspruch sowie das Recht, die Einwilligung zum beliebigen Zeitpunkt ohne Auswirkung auf die Einwilligung mit dem Verarbeitungsrecht zu widerrufen (*wenn die Verarbeitung aufgrund der Einwilligung erfolgt), die aufgrund Einwilligung vor deren Widerruf erfolgte);

5. Sie haben das Recht, die Beschwerde vor UODO (poln. Amt für den Datenschutz) einzureichen, wenn Sie feststellen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung vom 27. April 2016 verstößt;

6. Die Angaben Ihrer personenbezogenen Daten sind die Voraussetzung für die Unterbreitung des Geschäftsangebotes und/oder der Vertragsschließung bzw. -Ausführung. Somit sind Sie verpflichtet, diese personenbezogenen Daten anzugeben. Sollte das nicht der Fall sein, ist es nicht möglich, den Kaufvertrag abzuschließen und auszuführen;

 

Datenschutz-Grundverordnung Mailing LASTRIK Sp. z o.o.

Gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 über die EU-Datenschutzgrundverordnung vom 27. April 2016 teile ich Ihnen Folgendes mit:

1. FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. z o.o. mit Sitz in Koszalin, ul. Słowiańska 11F (nachstehend: LASTRIK genannt) ist Administrator Ihrer personenbezogenen Daten; E-Mail: info@lastrik.com

2. Ihre personenbezogenen Daten werden aufgrund folgendes verarbeitet: Person, die Daten betreffen, gab zu einem oder mehreren Zwecken ihre Einwilligung zu ihren personenbezogenen Daten: laufende Unterbreitung von Angeboten, Produktneuheiten etc. (Art. 6 Abs. 1 Ziffer a);

3. Sie haben das Recht, zu Inhalten Ihrer Daten den Zugang zu haben, das Recht auf derer Richtigstellung, Löschung, Verarbeitungseinschränkung, Datenübertragung, Widerspruch sowie das Recht, die Einwilligung zum beliebigen Zeitpunkt ohne Auswirkung auf die Einwilligung mit dem Verarbeitungsrecht zu widerrufen (*wenn die Verarbeitung aufgrund der Einwilligung erfolgt), die aufgrund Einwilligung vor deren Widerruf erfolgte);

4. Sie haben das Recht, die Beschwerde bei UODO (poln. Amt für den Datenschutz) einzureichen, wenn Sie feststellen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung vom 27. April 2016 verstößt;

5. Die Angaben Ihrer personenbezogenen Daten sind die Voraussetzung für die Vertragsschließung ( *Zutreffendes wählen: gesetzliche Anforderung/ vertragliche Voraussetzung/ Voraussetzung für die Vertragsschließung). Des Weiteren sind Sie verpflichtet, diese personenbezogenen Daten anzugeben. Sollte das nicht der Fall sein, ist es nicht möglich, den Kaufvertrag abzuschließen und auszuführen;

6. Ihre personenbezogenen Daten werden in automatisierter Weise, darin auch in Form einer Profilgestaltung verarbeitet. Automatisiertes Entscheidungtreffen wird gemäß des best angepassten Angebotes aufgrund der früheren Bestellungen, Telefonaten oder gesammelten E-Mail-Adressen von der Website einer Firma erfolgen. Als Folge solch einer Verarbeitung wird Kontakt auf elektronischem Weg: per E-Mail sein.

______________________________________________________________________

4 – EN

Informative duty of Lastrik sp. z.o.o.

According to article 13, paragraphs 1 and 2 of Data Protection Act from 27th of April 2016, we hereby inform:

1. The administrator of your personal data is: Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Sp. z o.o. with headquarters in Koszalin, Słowiańska Street 11F (in following text refered to as LASTRIK), e-mail: info@lastrik.com;

2. Your personal data will be processed mostly in order to conclude orders and purchases and when necessary, to execute Lastrik’s rights and/or claims.
Data processing is therefore necessary in order to process and finalize agreements between parties, of which one party is the person, whose data is processed (art.6, paragraph 1, point b). Other purposes, in which your personal data might be used are execution of data administrator’s legally justified rights/claims and data protection enforced by data administrator (art.6, paragraph 1, point b).

3. Your personal data will be stored during time necessary to conclude sales agreement, to provide post-guarantee and past-guareantee service, to deal with complaints, and to execute administrator’s rights and claims.

4. You have a right to access your data and have them changed, deleted, restricted. You have a right to transfer your data, right to file a protest. You have a right to withdraw consent at any time (if data processing is consent-based) with no influence on accordance with processing rights, which were executed on consent, before consents withdrawl.

5. You have a right to file a complaint to UODO, if you decide that personal data or data regarding you violates Data Protection Act from 27th of April 2016.

6. Providing by you your personal data is a condition nescessary to provide you with trade offer and/or signing and executing an agreement .Therefore, you are obligated to providing personal data, and a consequence of failing to do so will result in lack of possibility to sign and execute sales agreement.

 

Informative duty – mailing Lastrik sp. z o.o.

According to article 13, paragraph 1 & 2 of Data Protection Act, introduced on 27th of April 2016, I hereby inform that:

1. FABRYKA OKIEN I DRZWI LASTRIK Sp. z o.o. located in Koszalin on Słowiańska Street 11F (later referred to as LASTRIK) will be an administrator of your personal data; e-mail: info@lastrik.com

2. Your personal data will be processed based on article 6, paragraph 1, point A:

[…] the person, whose data is processed has granted permission to process their personal data for single or multiple purposes: operational presentation of offers, new products, etc. [..]

3. You have a right to access your personal data and right to correct data, delete data, limit use of data, transfer data. You have a right to file a protest, withdraw permission to process your personal data with no influence on accordance with right to process data ( if processing is based on granted permission) that has been done based on granted permission, before withdrawl.

4. You have a right to file a complaint to UODO, when you consider your data processing rights described in Data Processing Act from 27th of April 2016 are violated.

5. Giving your personal data is one of the terms of concluding an agreement (choose accordingly: legal/condition optional/condition). You are obligated to giving your personal data, and a consequence of not giving your personal data will be an impossibility to conclude an agreement/sale.

6. Your personal data will be processed automatically (including profiling). Automated decisionmaking will be based on previous orders, phone conversations or e-mail adresses aquired from internet websites. Consequence of such data processing will be contact via e-mail.